กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน 7 มิถุนายน พ.ศ.2559

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559 รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้การต้อนรับกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นําทีมโดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ชาวชายโขง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรจำนวน 14 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานงบประมาณ งานแผนงาน งานสารสนเทศ งานติดตามและประเมินผล และงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม