โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณ แผนงานบูรณาการและแนวทางการเขียนโครงการ เพื่อของบประมาณบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศุโขทัยชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริชัย ประทีปฉาย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ "โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณ แผนงานบูรณาการและแนวทางการเขียนโครงการ เพื่อของบประมาณบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561" โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการเขียนโครงการ เพื่อของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และเพื่อสร้างความเข้าใจรวมถึงความร่วมมือ ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะประสานงานเชื่อมโยงแบบเครือข่าย อันจะนำไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้งานงบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณดรงค์รัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา 2 3สำนักงบประมาณ คุณอมรรัตน์ ภูมิวสนะ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ คุณศรัญญา เมนะพันธุ์ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ คุณประภาศรี วิเวก นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ และคุณอรทัยกระวานชัย พนักงานช่วยปฏิบัติการ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตรผู้ อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงาน คณะ สำนัก สถาบัน คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 คน
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม