โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียน มคอ.7 เพื่อเป็นรายงานการประเมินหลักสูตร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม35201 ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียน มคอ.7 เพื่อเป็นรายงานการประเมินหลักสูตร โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้หลักสูตรได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำไปเขียนรายงานการประเมินหลักสูตรซึ่งเป็นการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเป็นการรายงานผลประจำปีที่ต้องสรุปภาพรวมรายงานผลประจำปีของรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคณาจารย์จากทุกหลักสูตร หลักสูตรละ 2 ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง รวม 140 คน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม