มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีติดอันดับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ปี 2021

จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยThailand Education Ranking (TER)

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ กรณีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ประจำปี 2564  (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564  ทางสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) จึงได้รวบรวมผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 

TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย (ราชภัฏ) ยอดนิยมที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ปี 2021
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แหล่งที่มา : https://www.thaitopu.com/content/122

TOP10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ปี 2021 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แหล่งที่มา : https://www.thaitopu.com/content/120
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม