การประชุมการประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2563

13.30 น. - (5 ก.ค. 62) ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานการประชุมการประมาณรายจ่ายขั้นต่ำของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2563 โดยการประชุมนี้เป็นการจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการมีภาระในการเบิกจ่ายให้กับบุคลากรในสังกัด ตามสิทธิ หรือส่วนราชการ เป็นรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่รัฐจำเป็นต้องจ่ายเพื่อความคงอยู่ขององค์กร

plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม