โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี เพื่อเป็นใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35)

plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม