มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีคณะเข้ารับการตรวจประเมินจำนวนทั้งสิ้น 10 คณะ โดยเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยองค์ประกอบการประเมินทั้งสิ้น 6 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย การบริหารจัดการ และด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต ทั้งนี้การตรวจประเมินดังกล่าวมีกำหนดการตรวจประเมินระหว่างวันที่ 13 -14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 35201 อาคาร 35

plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม