การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม 35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม