มรภ.รำไพพรรณี ประชุมพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดประชุมพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 36 โดยมี รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการพิจารณาร่างแผนดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม