การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ" ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ" ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 35210 อาคาร 35 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 12 คน เป็นวิทยากรอบรม

plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม