การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างเสริมความรู้ ทิศทางการพลิกโฉมประเทศสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

09.00 น. (30 มี.ค. 65) ณ ห้องประชุม 35201 ชั้น 2 อาคาร 35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมความรู้ ทิศทางการพลิกโฉมประเทศสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โครงการนี้ สืบเนื่องจากในปัจจุบัน สถานศึกษาหลายแห่งประสบปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลง ประกอบกับนโยบายการจัดการศึกษา การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ การแข่งขันที่มากขึ้นทั้งด้านคุณภาพการศึกษา การสร้างการยอมรับ การพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ทำให้ทุกมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและก้าวหน้า ส่งผลให้การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การพลิกโฉมประเทศ ตามศักยภาพและทรัพยากรที่มี ดังนั้นกองนโยบายและแผนจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบถึงแนวทาง ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ในการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในทุกช่วงวัย ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีสมรรถนะ ที่จำเป็นที่สามารถรองรับกับสังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศในระดับสากล โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม , ศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการฯ สำนักปลัดกระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , ดร. สวัสดิ์ อุดมโภชน์ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน , รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ นโยบายของ อว.กับทิศทางของมหาวิทยาลัยในยุค New Normal แนวทางในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงฯ ปี 2564 พร้อมเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระกว่างวิทยากร ผู้บริหาร ตลอดจนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม