ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 35201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผศ.ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผศ.ดร.นักรบ เถียรอ่ำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นําทีมโดยนางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าศึกษาดูงานในส่วนของ งานแผนงาน งานงบประมาณ งานสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ และงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม