ติดต่อเรา
ที่อยู่สำนักงาน
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ถ.รักษ์ศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-319111 ต่อ 10167, 10168
Email: plan@rbru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ลำดับ ฝ่ายงาน หมายเลข
1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 10167
2 กลุ่มงานงบประมาณ 10168, 10170
3 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 10169
4 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 10172
5 กลุ่มงานแผนงาน/กลุ่มงานสารสนเทศฯ 10173
แผนที่ Google Map
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม