ภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่

1. ประสานงานกับคณะ/สำนักและหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ

2. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ติดตามผลดำเนินงานและรายงานผลดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ

4. รวบรวมข้อมูล ตลอดจนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานแผนงาน มีหน้าที่

1. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของกองนโยบายตามรอบปีงบประมาณ

2. จัดทำแผนงานต่าง ๆ ที่อยู่ในตัวชี้วัดของ กพร./สกอ./ประกันคุณภาพ

3. จัดทำเอกสาร รายงานและเผยแพร่แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนงบประมาณ แผนงาน และโครงการประจำปี

4. จัดทำโครงการจัดการองค์ความรู้ อบรม
สัมมนาให้กับหน่วยงานในการจัดทำแผนงานต่าง ๆ

5. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน

6. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน โครงการต่าง ๆ

7. งานวิจัยสถาบัน
หน่วยงานงบประมาณ มีหน้าที่

1. ทบทวนและจัดทำแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย

2. จัดทำแนวทางการจัดสรรงบประมาณและจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย

3. จัดทำโครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณ

4. จัดทำฐานข้อมูลระบบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง

5. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ

6. วิเคราะห์งบประมาณ

7. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

8. งานวิจัยสถาบัน

หน่วยงานสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ มีหน้าที่

1. งานเปิดระบบงบประมาณและตั้งยอดงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบ MIS

2. งานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบ MIS และระบบ GFMIS

3. งานติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส (คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, ระบบ BB-EvMIS, ระบบ Budget U และระบบ BB-EVACUBE)

4. งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)

5. งานจัดทำรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัย

6. งานจัดทำฐานข้อมูลปรับปรุง Website ของกอง

7. งานจัดทำฐานข้อมูลรายงานส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

8. งานจัดทำฐานข้อมูลสถิติต่างๆเพื่อการบริหาร

9. งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยงานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่

1. งานธุรการ (งานสารบรรณ)

2. งานการเงิน

3. งานพัสดุ

4. งานบุคลากรCopyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม