ภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป
 1. การดำเนินการเกี่ยวกับธุรการและสารบรรณ
 2. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินของงานกองนโยบายและแผน
 3. การดำเนินงานเกี่ยวกับพัสดุและครุภัณฑ์ของงานกองนโยบายและแผน
 4. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบุคลากร
งานงบประมาณ
 1. ทบทวนและจัดทำแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 2. จัดทำแนวทางการจัดสรรงบประมาณและจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 3. จัดทำโครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณ
 4. จัดทำฐานข้อมูลระบบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง
 5. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ
 6. วิเคราะห์งบประมาณ
 7. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 8. งานวิจัยสถาบัน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 1. ประสานงานกับคณะ/สำนักและหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
 2. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ติดตามผลดำเนินงานและรายงานผลดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ
 4. รวบรวมข้อมูล ตลอดจนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย
งานแผนงาน
 1. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของกองนโยบายตามรอบปีงบประมาณ
 2. จัดทำแผนงานต่าง ๆ ที่อยู่ในตัวชี้วัดของ กพร./สกอ./ประกันคุณภาพ
 3. จัดทำเอกสาร รายงานและเผยแพร่แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนงบประมาณ แผนงาน และโครงการประจำปี
 4. จัดทำโครงการจัดการองค์ความรู้ อบรม สัมมนาให้กับหน่วยงานในการจัดทำแผนงานต่าง ๆ
 5. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน
 6. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน โครงการต่าง ๆ
 7. งานวิจัยสถาบัน
งานสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ
 1. งานเปิดระบบและตั้งยอดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งานระบบของมหาวิทยาลัย โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบ
 2. งานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบ New GFMIS Thai (ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์) และจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (รายเดือน)
 3. จัดทำรายงานการวิเคราะห์จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) งาน
 4. ดูแลจัดเก็บเอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และระบบฐานข้อมูลข้อสัญญาความร่วมมือ ดูแลและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ของกองนโยบายและแผน
 5. งานจัดทำรายงานติดตามผลการใช้งบประมาณรายไตรมาส ระบบ BB-EvMIS ระบบ Budget U และระบบ BB-EVACUBE
 6. จัดทำรายงานติดตามผลการใช้งบประมาณรายไตรมาส คกก.บริหารมหาวิทยาลัย และคกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน(หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย)
 7. จัดทำฐานข้อมูลรายงานส่งข้อมูลสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 8. จัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย