บุคลากร
บุคลากร ชื่อ-ตำแหน่ง หน่วยงาน วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(อาจารย์)
(พนักงานมหาวิทยาลัย -งบแผ่นดิน)

Email : wayakorn.u@rbru.ac.th
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการและประเมินโครงการ สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

- ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาเอก : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

นายณัฐ ทานตวณิช

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานมหาวิทยาลัย -งบแผ่นดิน)

Email : nat.t@rbru.ac.th
รักษาการผู้อํานวยการกองนโยบาย
และแผน
- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

- ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

- ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นางสาวอรัญญา ประสพสิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย -งบแผ่นดิน)

Email : thanomjit.w@rbru.ac.th
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
- ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี


นางสาวจันทร์เพ็ญ ผ่องมณี อิทธิอนุวัตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานมหาวิทยาลัย -งบแผ่นดิน)

Email : janpen.p@rbru.ac.th
หัวหน้า
กลุ่มงานแผนงาน
- ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(บริหารธุรกิจการบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวรชพรพรรณ จีรังกูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)

Email : rachaphonphan.j@rbru.ac.th
ประจำกลุ่มงานแผนงาน
- ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


นางสาวสุภัสสร รุ่งเรืองผล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)

Email : supassorn.r@rbru.ac.th
หัวหน้า
กลุ่มงานงบประมาณ
- ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การตลาด) มหาวิทยาลัยบูรพา


นางนิธินันท์ นพฤทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานมหาวิทยาลัย -งบแผ่นดิน)

Email : nithinan.n@rbru.ac.th
ประจำกลุ่มงาน
งบประมาณ
- ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวนิตยา คณะดี

บุคลากร
(พนักงานมหาวิทยาลัย -งบรายได้)

Email : nittaya.k@rbru.ac.th
ประจำกลุ่มงาน
งบประมาณ
- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


นางสาวรัชนี อธิบาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานมหาวิทยาลัย -งบแผ่นดิน)

Email : ratchanee.a@rbru.ac.th
ประจำกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ
- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

- ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายโยธิน ทรัพย์เจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย -งบแผ่นดิน)

Email : yotin.c@rbru.ac.th
หัวหน้า
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
- ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

นางสาวอรพิน พิมพ์ดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)

Email : orapin.d@rbru.ac.th
ประจำกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
- ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
(เอกการจัดการทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

- ปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาการจัดการคุณภาพ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายวิทวัส วรรณประภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)

Email : witawas.w@rbru.ac.th
ประจำกลุ่มงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ภูมิสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม