ข้อมูลสารสนเทศและบริการ
รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจําปีการศึกษา 2566
รายงานประจําปี 2565
รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจําปีการศึกษา 2564
รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจําปีการศึกษา 2565
รายงานประจําปี 2564
รายงานประจําปี 2560-2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจําปีการศึกษา 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาประจําปีการศึกษา 2561
รายงานต้นทุนผลผลิต 2561 มรภ.รําไพพรรณี
ทั้งหมด 25 ระเบียน
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม