ข้อมูลสารสนเทศและบริการ
รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจําปีการศึกษา 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาประจําปีการศึกษา 2561
รายงานต้นทุนผลผลิต 2561 มรภ.รําไพพรรณี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานต้นทุนผลผลิต 2560มรภ.รำไพพรรณี
รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2559
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ทั้งหมด 18 ระเบียน
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม