บริการออนไลน์
ข้อมูลรหัสงบประมาณ 2566
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ (MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รหัสงบประมาณ New GF ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลรหัสงบประมาณ 2565
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ (MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข้อมูลรหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ (MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดการความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตย.บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการ
ตย.บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตย.บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ (MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ทั้งหมด 31 ระเบียน
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม