บริการออนไลน์
รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ (MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อมูลรหัสงบประมาณ 2566
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ (MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รหัสงบประมาณ New GF ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลรหัสงบประมาณ 2565
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ (MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข้อมูลรหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ (MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดการความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตย.บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการ
ทั้งหมด 34 ระเบียน
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย