บริการออนไลน์
ตย.บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ (MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลรหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)
ข้อมูลรหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ (MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการเข้าร่วมหลักสูตร “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่” รุ่นที่1
ข้อมูลรหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขั้นตอนการของบประมาณเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อเข้าระบบMIS (งบประมาณ) (ก่อน-หลังลดขั้นตอนการให้บริการ)
รายงานการเข้าร่วมหลักสูตร “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่” รุ่นที่2
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มใบรับแจ้งขอเพิ่มกล่องงบประมาณในระบบงบประมาณ
ทั้งหมด 33 ระเบียน
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม