ขั้นตอนการของบประมาณเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อเข้าระบบMIS (งบประมาณ) (ก่อน-หลังลดขั้นตอนการให้บริการ)

ขั้นตอนการของบประมาณเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อเข้าระบบMIS (งบประมาณ) (ก่อน-หลังลดขั้นตอนการให้บริการ)
เอกสารไฟล์แนบ
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม