ปรัชญา/วิสัยทัศน์

มองอนาคต กำหนดปัจจุบัน


วางแผนงาน พัฒนาแผนเงิน ประเมินผลงาน กำกับมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่สากล


1. วิเคราะห์นโยบายเพื่อบูรณาการงานแผนและงบประมาณ

2. พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณ

3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจ

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นที่ยอมรับ

5. พัฒนางานยุทธศาสตร์ต่างประเทศเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

2. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการระดับกองที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 มหาวิทยาลัย

3. บริหารงานงบประมาณด้านระบบ PBBS (Performance-based budgeting System) อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย

5. การติดตามประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินทั้งภายในและภายนอก

6. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

7. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ


พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์

1. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นและโปร่งใส

2. วางแผนและดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ

3. บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย

4. พัฒนาสารสนเทศ เพื่อการบริหารงบประมาณและติดตามประเมินผล

5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

6. ปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม