ปรัชญา / วิสัยทัศน์

มองอนาคต กำหนดปัจจุบัน


วางแผนงาน พัฒนาแผนเงิน ประเมินผลงาน กำกับมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่สากล


 1. วิเคราะห์นโยบายเพื่อบูรณาการงานแผนและงบประมาณ
 2. พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณ
 3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจ
 4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นที่ยอมรับ
 5. พัฒนางานยุทธศาสตร์ต่างประเทศเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
 2. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการระดับกองที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 มหาวิทยาลัย
 3. บริหารงานงบประมาณด้านระบบ PBBS (Performance-based budgeting System) อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย
 5. การติดตามประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินทั้งภายในและภายนอก
 6. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
 7. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ

พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี


 1. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นและโปร่งใส
 2. วางแผนและดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ
 3. บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย
 4. พัฒนาสารสนเทศ เพื่อการบริหารงบประมาณและติดตามประเมินผล
 5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
 6. ปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย