ข้อมูลสารสนเทศและบริการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานต้นทุนผลผลิต 2560มรภ.รำไพพรรณี
รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2559
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาประจําปีการศึกษา 2559
รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558
รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
รายงานประจำปี 2558
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
ทั้งหมด 25 ระเบียน
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย