มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน 26 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ทีมงานกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นําทีมโดย รศ.นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปการดำเนินงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย