กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน 28 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่28 มีนาคม 2559 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นําทีมโดย นางเกสกานดา เชื้อสะอาด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานงบประมาณ งานแผนงาน งานสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ งานติดตามและประเมินผล และงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย