มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดเสวนา การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลส 12.00 น. ณ ห้องประชุมศุโขทัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดเสวนา การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการเสวนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคุณจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี คุณอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี คุณสายฝน แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศร่วมการเสวนาในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยการเสวนาดังกล่าวเป็นการหาทางออกในการสร้างความร่วมมือ สำหรับการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การประกอบกิจการภาคธุรกิจ การประกอบการเกษตร รวมถึงการสร้างความมั่นคงในภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดจันทบุรี
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม