ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทำงานนำโดย อาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและคณะ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ทั้งกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของทั้งสองมหาวิทยาลัยอีกด้วย
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม