ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) อาจารย์นคร เผือกนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย