ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 36) อาจารย์นคร เผือกนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และผศ.ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นําทีมโดย อาจารย์ดร.ศิรินภา พรหมคำ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าศึกษาดูงานในส่วนของ งานแผนงาน งานงบประมาณ งานสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมวังสวนบ้านแก้วก่อนเดินทางกลับ
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม