มรภ.รำไพพรรณี ขึ้นแท่นสถาบันอุดมศึกษาคุณภาพระดับดีมาก จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ได้รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลการตรวจประเมินดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้คะแนนจากการตรวจประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ โดยได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมทั้งขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนทำให้มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนจากการตรวจประเมินในระดับดีมาก

plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
plan RBRU
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม