มรภ.รำไพพรรณี ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ อธิการบดีชูพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ หนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 (11:00 น.) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดการประชุม

          สำหรับการจัดประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 โดยเป็นหนึ่งในกระบวนการระดมความคิดเห็นและแนวทางสำหรับการกำหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และหัวหน้าสำนักงานคณะ สำนัก สถาบัน เข้าร่วมการประชุม

          ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้บรรยายเกี่ยวกับการกำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการประมวลสถานการณ์ทางสังคมและกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศเป็นองค์ประกอบในการพิจารณากำหนดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแบบบูรณาการ ตอบโจทย์นโยบายการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ อันนำไปสู่การเป็นที่พึ่งพาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม