โครงการการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 ปี

          กองนโยบายและแผน จัดโครงการ การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 ปี เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566

          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 (09:00 น.) ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการ “การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 ปี พ.ศ. 2566-2570

          สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ตอบการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption และมุ่งความยั่งยืนในการเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 และมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 150 ท่าน

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม