มรภ.รำไพพรรณี ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ มรภ.เทพสตรี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ, ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, ผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี, หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นักรบ เถียรอ่ำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และคณะ จากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม