โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2566

          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 (08:00 น.) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ซึ่งกำหนดให้นายจ้างหรือสถานประกอบการต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการอบรมในครั้งนี้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดอัคคีภัย การอพยพผู้ประสบอัคคีภัย การบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอัคคีภัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์ รองอธิการบดี ด้านบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณสถาพร สุขดี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชำนาญงาน จากเทศบาลเมืองขลุง เป็นวิทยากรประจำโครงการในครั้งนี้

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย