โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Process Design

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Process Design
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 (09:00 น.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยกองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการดำเนินการมุ่งสู่ผลลัพธ์ EdPEx Process Design เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 (09:00 น.) ที่หอประชุมสวัสดิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการดำเนินการมุ่งสู่ผลลัพธ์ EdPEx Process Design มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะและหน่วยงานภายในนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ปรับปรุงผลลัพธ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ จำนวน 60 คน

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม