ผู้บริหารชี้แจงงบประมาณ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 (16:00 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนา ได้เข้าชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย