คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำเสนอผลงานชี้แจงงบประมาณปี 67 ต่อคณะอนุกรรมธิการฯ มติเห็นชอบคงงบเต็มจำนวน มุ่งพัฒนานักศึกษา บุคลากร ชุมชน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 (13:00 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดี ด้านวางแผนและพัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบโท ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายสุพัฒน์ กิตติวงษ์รักษา รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง, นายณัฐ ทานตวณิช รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และ งานงบประมาณ กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะอนุกรรมธิการด้านทรัพยากรบุคคล ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติฯ โดย อธิการบดีได้กล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมาธิการฯ ที่เห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงาน และผลงานเชิงประจักษ์ในทุกด้านของมหาวิทยาลัยฯ

“คณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นควรไม่ตัดลดงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ และคงไว้ซึ่งภารกิจตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แห่งภูมิภาคตะวันออกต่อไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น” อธิการบดีกล่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ผ่านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออก สมกับเป็นแหล่งภูมิปัญญา สร้างนวัตกรรม สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม