มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ด้านการบริหารจัดการสถานีชาร์จไฟฟ้ายานพาหนะ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 (10:00 น.) ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนา , นายสุพัฒน์ กิตติวงศ์รักษา รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมคณะทำงานจากกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (EGAT Learning Center, Headquarters) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ศูนย์การเรียนรู้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่ได้ดำเนินการสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยในรูปแบบการร่วมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาด้านพลังงาน

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม