โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และพัฒนาผู้นำระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

12-14 มีนาคม 2567 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เดินหน้าสร้างผู้นำรุ่นใหม่พร้อมรับมือทศวรรษใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และพัฒนาผู้นำระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี" เน้นพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และขับเคลื่อนนโยบายสู่ความยั่งยืน
ดร.สุชาติ สังข์เกษม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ผ่านการสัมมนาหลากหลายหัวข้อ เช่น ถอดรหัส "มหาวิทยาลัยในทศวรรษใหม่" วาระขับเคลื่อนจากนโยบายสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน , การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโดยหลัก Digital Transformation , มาระดมแนวคิด พัฒนานโยบายเร่งด่วน ที่ควรปรับปรุงในระยะ 2 ปี , การถ่านทอดเทคนิคการบริหารความขัดแย้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กล่าวว่า "การประชุมครั้งนี้ มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ให้สามารถติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงนโยบายสู่ความยั่งยืน พัฒนาข้อเสนอนโยบายยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติสู่บุคลากร ส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย"
โครงการนี้ มุ่งสร้าง "ผู้นำยุคใหม่" ที่มีความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ และพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง มุ่งสู่เป้าหมาย "มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี" มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคตะวันออก ที่สร้างบัณฑิตพร้อมรับมือกับโลกยุคใหม่

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย