มรภ.รำไพฯ ยกทัพบุคลากร ทบทวนยุทธศาสตร์มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 (09:00 น.) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิเคราะห์แผน และเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พร้อมด้วยทีมงานมาเป็นวิทยากร

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ตอบการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption และการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย