การประชุมร่วมจัดทำสรุปแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 (09:00 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดี ด้านวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยคณะทำงานจากกองนโยบายและแผน ร่วมจัดทำสรุปแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย และทีมวิทยากร ร่วมประชุม

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย