คู่มือการปฏิบัติงานการคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2) ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์กับระบบงบประมาณ (MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย