ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วยากร อุดมโภชน์
รองอธิการบดี
ด้านวางแผนและพัฒนา
บริการออนไลน์
คู่มือการปฏิบัติงานการคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปก-เอกสารประกอบการประชุม
ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงาน
แบบฟอร์ม ปย.2 และ ERM1-2
คู่มือความเสี่ยง ปี 2557
ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2557
ทั้งหมด 33 เรื่อง
ข้อมูลสารสนเทศและบริการ
รายงานประจำปี 2551
ทั้งหมด 25 เรื่อง
ข่าวสารและภาพกิจกรรม
ทั้งหมด 35 กิจกรรม

:: ติดต่อเรา ::

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ถ.รักษ์ศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-319111 ต่อ 10167, 10168
Email: plan@rbru.ac.th

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม