บริการออนไลน์ปี 2566
รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ (MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อมูลสารสนเทศและบริการปี 2566
รายงานประจําปี 2565
รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจําปีการศึกษา 2564
รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจําปีการศึกษา 2565
ข่าวสารและภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดเสวนา การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณ แผนงานบูรณาการและแนวทางการเขียนโครงการ เพื่อของบประมาณบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561
ต้อนรับคณะวิทยากรสํานักงบประมาณ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน 7 มิถุนายน พ.ศ.2559
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน 28 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน 26 พฤษภาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดูงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 13 มิ.ย. 2557
มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 20 พ.ค. 2557
คณะผู้บริหารและทีมงานกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาศึกษาดูงาน 4 เม.ย. 2557
ทั้งหมด 25 กิจกรรม

:: ติดต่อเรา ::

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ถ.รักษ์ศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-319111 ต่อ 10167, 10168
Email: plan@rbru.ac.th

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม