ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วยากร อุดมโภชน์
รองอธิการบดี
ด้านวางแผนและพัฒนา
บริการออนไลน์
ข้อมูลรหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขั้นตอนการของบประมาณเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อเข้าระบบMIS (งบประมาณ) (ก่อน-หลังลดขั้นตอนการให้บริการ)
รายงานการเข้าร่วมหลักสูตร “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่” รุ่นที่2
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มใบรับแจ้งขอเพิ่มกล่องงบประมาณในระบบงบประมาณ
ทั้งหมด 33 เรื่อง
ข้อมูลสารสนเทศและบริการ
รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาประจําปีการศึกษา 2559
รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558
รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
รายงานประจำปี 2558
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
ทั้งหมด 25 เรื่อง
ข่าวสารและภาพกิจกรรม
ทั้งหมด 35 กิจกรรม

:: ติดต่อเรา ::

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ถ.รักษ์ศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-319111 ต่อ 10167, 10168
Email: plan@rbru.ac.th

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม