ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วยากร อุดมโภชน์
รองอธิการบดี
ด้านวางแผนและพัฒนา
บริการออนไลน์
ตย.บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ (MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลรหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)
ข้อมูลรหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ (MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการเข้าร่วมหลักสูตร “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่” รุ่นที่1
ทั้งหมด 33 เรื่อง
ข้อมูลสารสนเทศและบริการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานต้นทุนผลผลิต 2560มรภ.รำไพพรรณี
รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2559
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ทั้งหมด 25 เรื่อง
ข่าวสารและภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดเสวนา การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณ แผนงานบูรณาการและแนวทางการเขียนโครงการ เพื่อของบประมาณบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561
ต้อนรับคณะวิทยากรสํานักงบประมาณ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน 7 มิถุนายน พ.ศ.2559
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน 28 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน 26 พฤษภาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดูงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 13 มิ.ย. 2557
มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 20 พ.ค. 2557
คณะผู้บริหารและทีมงานกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาศึกษาดูงาน 4 เม.ย. 2557
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 6-9 พ.ค. 2557
ทั้งหมด 35 กิจกรรม

:: ติดต่อเรา ::

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ถ.รักษ์ศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-319111 ต่อ 10167, 10168
Email: plan@rbru.ac.th

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม