ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วยากร อุดมโภชน์
รองอธิการบดี
ด้านวางแผนและพัฒนา
บริการออนไลน์
ข้อมูลสารสนเทศและบริการ
ทั้งหมด 25 เรื่อง
ข่าวสารและภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดเสวนา การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณ แผนงานบูรณาการและแนวทางการเขียนโครงการ เพื่อของบประมาณบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561
ต้อนรับคณะวิทยากรสํานักงบประมาณ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน 7 มิถุนายน พ.ศ.2559
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน 28 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน 26 พฤษภาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดูงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 13 มิ.ย. 2557
มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 20 พ.ค. 2557
ทั้งหมด 38 กิจกรรม

:: ติดต่อเรา ::

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ถ.รักษ์ศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-319111 ต่อ 10167, 10168
Email: plan@rbru.ac.th

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย