ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วยากร อุดมโภชน์
รองอธิการบดี
ด้านวางแผนและพัฒนา
บริการออนไลน์
ข้อมูลสารสนเทศและบริการ
ทั้งหมด 25 เรื่อง
ข่าวสารและภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
การประชุมร่วมจัดทำสรุปแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย
มรภ.รำไพฯ ยกทัพบุคลากร ทบทวนยุทธศาสตร์มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และพัฒนาผู้นำระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ด้านการบริหารจัดการสถานีชาร์จไฟฟ้ายานพาหนะ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำเสนอผลงานชี้แจงงบประมาณปี 67 ต่อคณะอนุกรรมธิการฯ มติเห็นชอบคงงบเต็มจำนวน มุ่งพัฒนานักศึกษา บุคลากร ชุมชน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผู้บริหารชี้แจงงบประมาณ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Process Design
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2566
วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 119 ปี
มรภ.รำไพพรรณี ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ มรภ.เทพสตรี
โครงการการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 ปี
ทั้งหมด 38 กิจกรรม

:: ติดต่อเรา ::

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ถ.รักษ์ศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-319111 ต่อ 10167, 10168
Email: plan@rbru.ac.th

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย