ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วยากร อุดมโภชน์
รองอธิการบดี
ด้านวางแผนและพัฒนา
บริการออนไลน์
รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ (MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อมูลรหัสงบประมาณ 2566
คู่มือการปฏิบัติงาน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ (MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รหัสงบประมาณ New GF ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทั้งหมด 34 เรื่อง
ข้อมูลสารสนเทศและบริการ
รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจําปีการศึกษา 2566
รายงานประจําปี 2565
รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจําปีการศึกษา 2564
รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจําปีการศึกษา 2565
รายงานประจําปี 2564
รายงานประจําปี 2560-2561
ทั้งหมด 25 เรื่อง
ข่าวสารและภาพกิจกรรม
การประชุมร่วมจัดทำสรุปแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย
มรภ.รำไพฯ ยกทัพบุคลากร ทบทวนยุทธศาสตร์มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และพัฒนาผู้นำระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ด้านการบริหารจัดการสถานีชาร์จไฟฟ้ายานพาหนะ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำเสนอผลงานชี้แจงงบประมาณปี 67 ต่อคณะอนุกรรมธิการฯ มติเห็นชอบคงงบเต็มจำนวน มุ่งพัฒนานักศึกษา บุคลากร ชุมชน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ผู้บริหารชี้แจงงบประมาณ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Process Design
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2566
วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 119 ปี
มรภ.รำไพพรรณี ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ มรภ.เทพสตรี
โครงการการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 ปี
มรภ.รำไพพรรณี ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ อธิการบดีชูพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ หนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ทั้งหมด 37 กิจกรรม

:: ติดต่อเรา ::

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ถ.รักษ์ศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-319111 ต่อ 10167, 10168
Email: plan@rbru.ac.th

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม