บริการออนไลน์ปี 2558
คู่มือการปฏิบัติงานการคีย์ข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปก-เอกสารประกอบการประชุม
ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงาน
แบบฟอร์ม ปย.2 และ ERM1-2
คู่มือความเสี่ยง ปี 2557
ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2557
แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แบบฟอร์มโครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน *ล่าสุด
ข้อมูลสารสนเทศและบริการปี 2558
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
รายงานประจำปี 2551
ข่าวสารและภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างเสริมความรู้ ทิศทางการพลิกโฉมประเทศสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
มรภ.รำไพพรรณี ขึ้นแท่นสถาบันอุดมศึกษาคุณภาพระดับดีมาก จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ" ปีการศึกษา 2563
มรภ.รำไพพรรณี ประชุมพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประชุมการประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีติดอันดับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ปี 2021
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียน มคอ.7 เพื่อเป็นรายงานการประเมินหลักสูตร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ทั้งหมด 25 กิจกรรม

:: ติดต่อเรา ::

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ถ.รักษ์ศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-319111 ต่อ 10167, 10168
Email: plan@rbru.ac.th

Copyright © 2022 กองนโยบายและแผน | พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เว็บไซต์เดิม